ALGEMENE AANNEMING- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE B.V.B.A. COMES. security center
 
I. ALGEMENE BEPALINGEN
 
De toepassing van de onderhavige aanneming- en verkoopvoorwaarden maakt een wezenlijke voorwaarde uit van de toestemming van de B.V.B.A. COMES security center bij het afsluiten van ieder contract.
 
Behoudens voorafgaandelijke schriftelijk afwijking vanwege de B.V.B.A. COMES security center zijn de huidige algemene voorwaarden van toepassing  op alle aanneming- en verkoopovereenkomsten met uitsluiting van de algemene voorwaarden die kunnen voorkomen op alle documenten uitgaande van de klanten.
 
Door het plaatsen van zijn bestelling aanvaardt de klant ambtshalve et zonder voorbehoud de onderhavige voorwaarden.
 
Alle offertes en leveringen van goederen en diensten van de B.V.B.A. COMES security center worden gedaan overeenkomstig de huidige voorwaarden.
 
Alle voorwaarden die desgevallend voorkomen in de bestellingen en andere documenten van de klanten worden van nul en generlei waarde beschouwd tenzij zij het voorwerp hebben uitgemaakt van een voorafgaandelijk bijzonder schriftelijk akkoord tussen de partijen.
 
Al het bestelde materiaal moet afgehaald worden binnen de maand vanaf de terbeschikkingstelling ervan in de lokalen van de B.V.B.A. COMES security center op straffe van betaling door de klant van een forfaitaire vergoeding van 25,00 € per dag vertraging ten titel van opslagkosten.
 
Iedere klant die een bestelling plaatst bevestigt dat hij in het bezit is van alle toelatingen die nodig zijn om de bestelde werken te laten uitvoeren op de plaats van levering.
De klant ontslaat uitdrukkelijk de B.V.B.A. COMES security center van elke aansprakelijkheid daaromtrent.
 
Elke klant aanvaardt ambtshalve om, indien noodzakelijk, geïdentificeerd te worden door de B.V.B.A. COMES security center, zelfs indien deze beroep moet doen op de bevoegde overheden.
 
De B.V.B.A. COMES security center zal alles in het werk stellen om een plaatsing zonder schade te verwezenlijken.
 
Indien echter bij de plaatsing schade optreedt tengevolge van een zwakheid van het gebouw zullen de herstellingen nooit ten laste zijn van de B.V.B.A. COMES security center.
 
Alle werken waarin niet voorzien werd bij het bestek en die naderhand door de klant gevraagd werden, zullen door de B.V.B.A. COMES security center uitsluitend in regie gefactureerd worden.
 
Indien de afwerkingen niet kunnen gebeuren omwille van klimatologische omstandigheden, zal het bedrag van de factuur ten belope van 80% moeten betaald worden bij de plaatsing van het geleverd materiaal. Het verschuldigde saldo is betaalbaar van zodra de werf voltooid is.
 
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst, staat in voor de betaling van de factuur en de kosten gemaakt door de B.V.B.A. COMES security center. De betaling moet steeds gebeuren op de afgesproken vervaldag.
 
Wanneer de levering wordt uitgesteld op verzoek van de klant is deze laatste verplicht, behalve in geval van overmacht, de B.V.B.A. COMES security center minimum vijf dagen voor de voorziene datum van de werken te waarschuwen, en dit op straffe van schadevergoeding.
 
II. LEVERINGSTERMIJNEN
 
De B.V.B.A. COMES security center waarborgt niet de levering van het materiaal en de verwezenlijking van de bestelde werken binnen de gespecificeerde termijnen.
 
De opgegeven termijnen maken slechts een schatting uit en zijn geen wezenlijke voorwaarde van het contract.
 
Behalve indien door de B.V.B.A. COMES security center anders en schriftelijk bepaald in de bestelbon, kan het niet naleven van de termijnen voor de klant geen aanleiding zijn tot de ontbinding van de overeenkomst noch tot het weigeren van het in ontvangst nemen van het materiaal en de werken noch tot enige schadevergoeding.
 
De termijnen worden automatisch en van rechtswege opgeschort indien de betalingsvoorwaarden niet nageleefd worden door de klant of indien de inlichtingen die de klant moet verschaffen de B.V.B.A. COMES security center niet tijdig bereiken.
 
Worden in het algemeen beschouwd als gevallen van overmacht alle omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de B.V.B.A. COMES security center die de uitvoering van de bestelling verhinderen, beperken of vertragen.
 
Deze gevallen van overmacht geven de B.V.B.A. COMES security center het recht om, zonder enige schadevergoeding, haar verbintenissen op te schorten hetzij om er een einde aan te stellen.
 
Louter als voorbeeld en zonder volledig te zijn, kunnen als gevallen van overmacht beschouwd worden : oorlog, mobilisatie, verstoring van de openbare orde, staking, lock-out, pannes, brand, onderbreking van de transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden inzake grondstoffen, materialen, energie, beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid, zowel aan de B.V.B.A. COMES security center als aan de onderaannemers en leveranciers van deze laatste.
 
Behalve uitdrukkelijke, schriftelijke afwijking of de schriftelijke bepaling van een strikte termijn kan geen enkele vertraging leiden tot de ontbinding van het contract op initiatief van de klant noch aan deze het recht verlenen om zich elders te bevoorraden voor rekening van de B.V.B.A. COMES security center.
 
III. AANSPRAKELIJKHEDEN EN WAARBORGEN
 
De aansprakelijkheid van de B.V.B.A. COMES security center is in ieder geval beperkt tot de vervanging en/of de herstelling van het geleverde en/geplaatste materiaal.
 
De B.V.B.A. COMES security center zal tot geen enkele vorm van schadevergoeding gehouden zijn.
 
De waarborgen zijn beperkt tot de fabrieks- of materiaalfouten.
 
Zij bestaan uitsluitend in de eenvoudige vervanging van elk defect geacht stuk, met uitsluiting van de arbeidskosten.
 
Voor de eindklant wordt er voorzien in :
 
-een omniumgarantie van 24 maanden op de mechanische deuren, de mechanische sloten en de elektrische deuren; indien het jaarlijks onderhoud werd uitgevoerd, dan is dat ten laste van de klant,
-er wordt geen waarborg verstrekt op de sleutels,
-voor om het even welk ander stuk bedraagt de waarborg 3 maanden of, beantwoordt hij maximaal aan de waarborg van de fabrikant.
 
Voor de professionele klanten en de detailhandelaar wordt er voorzien in :
 
-een waarborg (herstelling of standaard omwisseling) van 24 maanden op  de mechanische deuren, de mechanische sloten en de elektrische deuren; indien het jaarlijks onderhoud werd uitgevoerd, dan is dat ten laste van de klant,
-er wordt geen waarborg verstrekt op de sleutels,
-voor om het even welk ander stuk bedraagt de waarborg 3 maanden of, beantwoordt hij maximaal aan de waarborg van de fabrikant.
 
De waarborgen verstrekt door de B.V.B.A. COMES security center zijn van toepassing voor zover alle geplaatste systemen gebruikt worden “ zoals een goede huisvader “.
 
Er is geen enkele waarborg verschuldigd in geval schade veroorzaakt werd tengevolge van braak, poging tot braak en/of daden van vandalisme, oproer, oorlog, natuurrampen of opzettelijke beschadiging van de installatie.
 
IV. BETALINGEN
 
De prijzen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de B.V.B.A. COMES security center.
 
De B.V.B.A. COMES security center behoudt zich steeds het recht voor de deelleveringen te factureren.
 
Alle welkdanige taksen dan ook die rusten op de leveringen en diensten van de B.V.B.A. COMES security center vallen uitsluitend ten laste van de klant.
 
Zelfs na de gedeeltelijke uitvoering van een markt behoudt de B.V.B.A. COMES security center zich het recht voor om van de klant alle passend geoordeelde garanties te eisen met het oog op de goede uitvoering van de verbintenissen van de klant.
 
Wanneer de klant weigert alle of eenieder van zijn verbintenissen uit te voeren, zal de B.V.B.A. COMES security center het recht hebben om, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, aanmaning of dagvaarding in rechte, het geheel of een deel van de markt af te zeggen.
 
Dit recht is voorbehouden aan de B.V.B.A. COMES security center onverminderd de eventuele schadevergoeding die zij zou kunnen vragen aan de klant.
 
De betalingen moeten gebeuren op de maatschappelijke zetel van de B.V.B.A. COMES security center, uitsluitend in euro, of bankcheques, nominale waarde in euro, zelfs in het geval van geaccepteerde wisselbrieven.
 
Elke factuur die onbetaald is op haar vervaldag zal automatisch en van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, verhoogd worden met 15% ten titel van schadebeding, met een minimum van 125,00 EUR.
Zij zal daarenboven automatisch en van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd worden, vanaf de vervaldag, met een intrest van 10% per jaar.
 
De niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke eisbaarheid met zich mee van alle andere niet vervallen facturen, waarop de voormelde clausules in verband met het schadebeding en de contractuele intresten zullen toegepast worden.
Voor de nog niet-vervallen facturen, zal de vervaldatum deze zijn van de eerst onbetaald gebleven factuur.
 
De uitgifte van wissels of effecten brengt geen schuldvernieuwing teweeg.
 
Iedere geprotesteerde wissel brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de onmiddellijke eisbaarheid met zich mee van alle andere in omloop zijnde wissels.
 
In geval van facturering ter afrekening van een gefractioneerde besteling, kan de klant deze modaliteit niet inroepen om zijn betaling uit te stellen tot op het ogenblik van de beëindiging  van het werk en/of van de bestelde levering.
 
De B.V.B.A. COMES security center behoudt zich het recht voor elke levering of prestatie op te schorten zolang de klant de vervallen facturen niet betaald heeft.
 
Bij iedere annulering van een order in de loop van de uitvoering is de klant aan de B.V.B.A. COMES security center een schadevergoeding verschuldigd, die proportioneel is aan de uitgevoerde arbeid, de opgelopen kosten en haar winstderving.
 
Alle geleverde materialen en stukken blijven de uitsluitende eigendom van de B.V.B.A. COMES security center totdat de klant zijn verbintenissen integraal is nagekomen, zelfs wanneer deze materialen en stukken reeds onroerend door incorporatie of bestemming zouden geworden zijn.
 
In geval van niet-betaling op de vastgestelde datum van de integrale prijs van de verkochte materialen en de verwezenlijkte werken, zal het contract van rechtswege kunnen ontbonden worden acht dagen nadat een ingebrekestelling via aangetekend schrijven van de B.V.B.A. COMES security center vruchteloos gebleven is.
 
In ieder geval blijven de geleverde materialen de eigendom van de B.V.B.A. COMES. security center tot de integrale betaling van de overeengekomen prijs.
 
Vanaf de levering in zijn handen zijn alle risico’s van verlies of vernieling van de materialen, zelfs gedeeltelijk,  ten laste van de klant.
 
V. AANVAARDING
 
De aanvaarding van de materialen vindt plaats wanneer de klant levering ervan komt nemen op de maatschappelijke zetel van de B.V.B.A. COMES security center.
 
Indien de materialen buiten moeten geleverd worden, heeft hun aanvaarding plaats vanaf het ogenblik van hun plaatsing bij de klant.
 
Indien de levering niet kan plaatsvinden door het feit van de klant, worden de materialen te zijner beschikking gesteld in de lokalen van de B.V.B.A. COMES security center voor aanvaarding en afhaling binnen de acht dagen na afgifte van de factuur, waarbij dit document het bewijs uitmaakt van de terbeschikkingstelling.
 
Alle opslagkosten zullen ten laste zijn van de klant indien deze de termijn voor afhaling niet respecteert.
 
VI. KLACHTEN
 
Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet iedere klacht ingediend worden via aangetekend schrijven binnen de stikte termijn van acht dagen na de levering van de materialen of de verwezenlijking van de werken.
 
Na deze termijn is de aanvaarding van de klant zonder voorbehoud en is iedere klacht wegens zichtbare gebreken, gebreken in de gelijkvormigheid of ontbrekende stukken niet ontvankelijk.
 
Indien de klacht ontvankelijk en gegrond is, zal de B.V.B.A. COMES security center er uitsluitend toe gehouden zijn de gebrekkige materialen en stukken te vervangen, met uitsluiting van om het even welke schadevergoeding.
 
Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van de naleving van zijn betalingsverbintenis.
 
VII. PRIJZEN
 
Alle prijzen worden vermeld zonder verzendingskosten en zonder btw.
 
De B.V.B.A. COMES security center behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor haar prijzen aan te passen wanneer na de inwerkingtreding van het contract een wijziging zou tussenkomen van de kost van de energie, de grondstoffen, de lonen of elke andere bestanddeel van de kostprijs.
VIII. BEVOEGDE RECHTBANK – TOEPASSELIJKE WET
 
Alle betwistingen tussen partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, en in voorkomend geval, van de vrederechter van het 1ste kanton te Brussel.
 
De uitgifte en acceptatie van wissels en effecten brengt geen schuldvernieuwing teweeg en maakt geen uitzondering uit op deze bevoegdheidsclausule.
 
Alleen de Belgische wet is van toepassing op alle bestellingen.